Wat is belangrijk voor u?

Praktische tips inzake Sociale Wetgeving en Wet Werk en Zekerheid

Voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kent het UWV c.q. de belastingdienst meerdere subsidieregelingen. Onderstaand enkele belangrijke regelingen:

 • Mobiliteitsbonus;
 • Dagloongarantie;
 • Compensatieregeling.

Er zijn fiscale voordelen voor het in dienst nemen (EN HOUDEN) van mensen met een arbeidsongeschiktheidsstatus. Voor mensen die in deze categorie vallen, zijn ook subsidiemogelijkheden voor werkplek aanpassingen zoals:
No riskpolis / verkorte wachttijd;

 • Proefplaatsing;
 • Loonsuppletie;
 • IRO.

Meer belangrijke tips/aandachtspunten:

 • Switchen tussen privaat- en publiekbestel (met loonsom > 319.000 €) kan lonen;
 • Inventarisatie van werknemers met uitkering na 2 maand in dienst;
 • Ontwikkelkosten ten laste van transitievergoeding;
 • Dossiervorming;
 • Pool van werkgevers vormen voor uitwisseling;
 • Rol bedrijfsarts/arbodienst: zijn beperkingen medisch objectiveerbaar? Pas op met urenbeperking!;
 • Pas op met urenbeperking;
 • 80/100 WGA omzetten naar IVA;
 • Meldingsplicht verzuim UWV 42 weken of eind dienstverband;
 • Liever loon stoppen dan sanctioneren;
 • Pas op met nieuw bedongen arbeid;
 • UWV heeft ook wettelijke termijnen;
 • Geen vrijwillige doorbetaling/opschorting WIA bij einde wachttijd;
 • Contract aanpassing voor afspraken verzuim na eind dienstverband (< 4 wk);
 • Altijd bezwaar aantekenen tegen loonsanctie;
 • BIER-lijsten UWV controleren;
 • Loondoorbetaling in tweede ziektejaar naar beneden bijstellen;
 • Na loonsanctie UWV mag de loondoorbetaling nog verder verlaagd worden;
 • UWV controleert op bevredigend resultaat: onderbouwing cruciaal, altijd tweede spoor;
 • Werken zonder loonwaarde: max 6 weken;
 • In geval van een ongeluk: regres halen.